Политика на поверителност

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(съгл. чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Като администратор на лични данни, „АРТ Е СТРОЙ “ ЕООД („АРТ Е СТРОЙ “ или „Дружеството“) се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събирането и обработването на лични данни. Удовлетвореността на нашите клиенти във всички нейни аспекти е приоритет за нас особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо, възприемаме като свое задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.
С настоящото предоставяме на Вашето внимание информация относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защитата на тези данни, и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).
Нашият стремеж е чрез признати стандарти и високотехнологични решения да предлагаме иновативни и сигурни решения на нашите клиенти, както и защита на информацията и данните, които Вие ни доверявате.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Администратор – „АРТ Е СТРОЙ “ ЕООД , ЕИК: 201501297

Седалище и адрес на управление:
ул. „Любата “ № 13
гр. София 1407
тел.: 02 952 39 37
Интернет страница: www.artestroy.bg

С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ?
АРТ Е СТРОЙ обработва Вашите лични данни на следните законови основания:
(В определени случаи обработването се извършва въз основа на повече от едно основание)
А. За изпълнение на договор
При изпълнение на договор, който сме сключили с Вас, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договор. Обработването се извършва, за да Ви предоставим съответен продукт и/или услуга, както и за използването им по време на срока на договора.
Това включва:
• Изпълнението на предмета на договора;
• Уведомления относно изпълнението;
• Известия за всички важни промени, възникнали в процеса по изпълнение на договора.
Б. Законово задължение
За изпълнение на наше законово задължение, като:
• да Ви идентифицираме, както и с цел извършване на проверки на Вашата идентификация, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари;
• предоставяне на информация към държавни органи и институции като съдилища, прокуратура, ДАНС и др. при спазване на съответните законови процедури.
В. Изпълнение на задача от обществен интерес
В случаи когато изпълняваме задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. В тези ситуации АРТ Е СТРОЙ може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни, с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.
Г. Изрично съгласие
При използване на формата за запитвания и контакти на интернет сайта на АРТ Е СТРОЙ Вие имате възможност да дадете Вашето свободно информирано съгласие за обработване на следните Ваши данни: имена, имейл адрес и телефон. Обработването на Вашите лични данни в този случай се извършва от АРТ Е СТРОЙ за целите на запознаване със запитванията Ви и изготвяне на отговори по тях. Съгласието си може да предоставите чрез маркиране на полето „Съгласен/а съм с обработването на предоставените от мен лични данни за целите на запознаване със запитванията ми и изготвянето на отговори по тях“, налично в интерфейса на сайта на АРТ Е СТРОЙ. Без наличието на съгласие АРТ Е СТРОЙ няма да бъде в състояние да Ви предостави отговор на Вашите запитвания. АРТ Е СТРОЙ ще Ви изпраща маркетингови материали единствено, когато сте дали своето изрично, свободно и конкретно съгласие за това чрез маркиране на съответното поле, налично за тази цел на сайта на АРТ Е СТРОЙ.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
АРТ Е СТРОЙ събира следните категории лични данни:
• при отправяне на запитвания от Вас до АРТ Е СТРОЙ чрез сайта на дружеството – имена, имейл адрес и телефон;
• при сключване и изпълнение на договор – имена, ЕГН, адрес, данни за лични документи, данни за банкова сметка и други данни, задължителни съгласно приложимото законодателство или необходими за изпълнение на договора или за защита на легитимните интереси на АРТ Е СТРОЙ.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Събираме данните, които обработваме, директно от Вас, преди встъпването в договорни правоотношения с Вас, както и в процеса на взаимоотношенията ни. При условие, че личните данни се предоставят от представител на лицето, задължително представителят следва да информира за/ да предостави на представлявания текста на настоящото уведомление.
Също така, обработваме и информация, която сме получили от публично достъпни източници (като регистрите, водени от Агенцията по вписванията); медии; публикувани официални списъци на лица, спрямо които се прилагат санкционни действия и др.

КОЙ БИ МОГЪЛ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

В рамките на „АРТ Е СТРОЙ“ ЕООД като организация, Вашите данни се получават от онези служители, на които те са необходими за изпълнение на договора, на задължения и регулаторни разпоредби.
Наши контрагенти и подизпълнители, с които работим и които са поели задължения и имат отговорност за обработване на лични данни съгласно действащото законодателство, могат също да получат достъп до личните Ви данни, в зависимост от услугата, която Ви предоставяме, съгласно договорните ни правоотношения с Вас.
Дружеството предоставя лични данни на клиенти и в изпълнение на законови задължения, съгласно законодателството, приложимо за мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм, както и когато това е необходимо за предоставянето на конкретната услуга.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ?

Имате право да изисквате от АРТ Е СТРОЙ потвърждение дали в дружеството се обработват лични данни, свързани с Вас, както и право на достъп до тях, а в случай на неточности, имате право да изисквате коригиране на предоставените от Вас лични данни. Също така имате право да изисквате изтриване на предоставените от Вас лични данни или ограничаване на обработването им в предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 и другото приложимо законодателство случаи, като това може да доведе до невъзможност да продължим вече стартирани с Вас взаимоотношения и изпълнението на договор/и с Вас. Имате право да възразявате срещу обработването на данните Ви от АРТ Е СТРОЙ в предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 и другото приложимо законодателство случаи, на което възражение АРТ Е СТРОЙ се ангажира да отговори в най-кратък подходящ срок.
Когато обработването на личните Ви данни е на основание изрично дадено от Вас съгласие (и не се основава на законово задължение, изпълнение на договор или обществен интерес), имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с уведомление до АРТ Е СТРОЙ, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на това съгласие, преди то да бъде оттеглено. В случай, че считате, че е налице нарушение на режима на защита на личните Ви данни, имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„АРТ Е СТРОЙ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни в съответствие със законоустановените срокове, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и документи. Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

ЗАДЪЛЖЕН/А ЛИ СЪМ ДА ПРЕДОСТАВЯМ ЛИЧНИ ДАННИ?

В рамките на нашите бизнес взаимоотношения, Вие сте задължен/а да осигурявате личните данни, които се изискват за започване, изпълнение и прекратяване на правоотношенията Ви с АРТ Е СТРОЙ и за изпълнение на приложимите договорни задължения или законови изисквания.
В случай че Вие не осигурите необходимите данни и документи, ние няма да сме в състояние да встъпим в договорни отношения с Вас, нито да продължим вече стартирани такива взаимоотношения.